background
logotype
image1 image2 image3

Statut TMZW

   
Nowy projekt statusu. Wersja PDF, waga 80 KB.

Pobierz: Statut TMZW


 

STATUT
 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej, zwane dalej Towarzystwem" posiada osobowość prawną, a jego nazwa jest prawnie zastrzeżona.
Towarzystwo prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu mieszkańców ziemi wiązowskiej.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar miasta i gminy Wiązów. Siedzibą Towarzystwa jest Pl. Wolności 22, 57-120 Wiązów.
 
§ 3

1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego  zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami.
 
§ 4
 
Towarzystwo używa własnych odznak, pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania
 
§ 5
 
Celem Towarzystwa jest:

•  krzewienie wiedzy o regionie;
•  inspirowanie i organizowanie społecznej działalności na rzecz rozwoju kultury na terenie miasta i gminy Wiązów;
•  upowszechnianie dóbr kultury;
•  działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa
 
§ 6
 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

• organizowanie stałych form pracy kulturalno 2 oświatowej jak np. wydawnictwa ukazujące dzieje regionu, wystawy, cykliczne imprezy kulturalne, wycieczki, imprezy upowszechniające dobra kultury narodowej;
•  uczestniczenie w życiu samorządowym regionu i współdziałanie z władzami państwowymi lokalnymi w zakresie celów statutowych;
•  promowanie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających finansowanie celów i zadań Towarzystwa;
•  tworzenie izb pamiątek, bibliotek krajoznawczych, chórów, galerii, teatrów amatorskich;
• współpraca z innymi towarzystwami regionalnymi, domami kultury, środowiskami naukowymi, twórczymi i artystycznymi, a także uczestnictwo w społecznych organizacjach koordynujących działalność kulturalną;
•  współpraca ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjami;
•  inicjowanie opieki nad amatorską twórczością ludową, współudział w rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 
•  utrwalanie pamięci sylwetek wybitnych Wiązowian i innych Dolnoślązaków;
•  pielęgnowanie tradycji regionalnych z dawnych "małych ojczyzn";
•  kreowanie Ziemi Wiązowskiej jako naszej "małej ojczyzny";
 
 
Rozdział III
Członkowie Towarzystwa
 
§ 7

Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne i  osoby prawne oraz instytucje kulturalno 2 oświatowe.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

•  członków zwyczajnych,
•  członków wspierających,
•  członków honorowych,
 
§ 8
 
Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat i dobrowolnie zadeklarował gotowość realizowania celów Towarzystwa i regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 9
 
Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:
•  branie czynnego i bezpośredniego udziału w działalności;
•  korzystania z urządzeń i usług Towarzystwa;
•  organizowania sekcji zainteresowań, klubów dyskusyjnych, zespołów specjalistycznych, których organizację i zakres działalności ustala regulamin Towarzystwa;
•  korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
•  posiadanie i noszenie odznaki członkowskiej Towarzystwa;

§ 10
 
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

•  przestrzeganie i realizowanie postanowień statutu oraz uchwał i decyzji władz Towarzystwa;
•  propagowanie idei Towarzystwa oraz popularyzowanie wiedzy o Ziemi Wiązowskiej i dbanie o rozwój kulturalny regionu;
•  regularne opłacanie składek członkowskich;
•  pracować społecznie na rzecz Towarzystwa;
 
§ 11
 
Członkiem wspierającym towarzystwa może zostać każda osoba prawna, która zobowiązuje się do realizacji statutu i programu Towarzystwa.
 
§ 12
 
Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym, przez upoważnionego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu i tam zgłaszać wnioski dotyczące działalności, korzystać z pomocy, usług i urządzeń Towarzystwa.
 
§ 13
 
Godność członka honorowego nadaje Zarząd Towarzystwa tym osobom fizycznym, które wydatnie przyczyniły się do realizacji celów Towarzystwa i jego rozwoju. Członkowie honorowi posiadają prawa równorzędne z członkami zwyczajnymi. Członkowie honorowi są zwolnieni od płacenia składki członkowskiej.
 
§ 14
 
Członkostwo ustaje przez: 
 
•  rozwiązanie Towarzystwa;
•  dobrowolne wystąpienie członka zgłoszone pisemnym oświadczeniem;
•  w przypadku osoby fizycznej 2 jej śmierć;
•  w przypadku osoby prawnej 2 jej likwidację;
•  skreślenie z listy członków;
•  wykluczenie;
 
§ 15
 
Skreślenie może nastąpić w oparciu o decyzję Zarządu Towarzystwa, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy.

§ 16

Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Towarzystwa gdy członek dopuścił się czynu nieetycznego lub postępowaniem swoim podważa autorytet Towarzystwa.
 
§ 17

W przypadku skreślenia lub wykluczenia Zarząd Towarzystwa powinien powiadomić zainteresowaną osobę o treści postanowienia i jego  motywach. Winno to nastąpić w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji. Decyzję należy doręczyć osobiście lub listem poleconym. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się Walnego Zebrania w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni liczonych od chwili otrzymania decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

  § 18
 
Władzami Towarzystwa są:
 
•  Walne Zebranie Członków;
•  Zarząd;
•  Komisja Rewizyjna;
•  Sąd Koleżeński;
 
 
  Rozdział V
Walne Zebranie Członków
 
§ 19
 
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa co 3 lata.
 
§ 20
 
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd Towarzystwa zawiadamia co najmniej dwa tygodnie przed terminem obrad. Jeżeli przedmiotem obrad ma być zmiana statutu, Zarząd powinien podać treść proponowanych zmian.
 
§ 21
 
Walne Zebranie Członków zwołane prawidłowo jest zdolne podejmować uchwały prawomocne przy obecności 50% upoważnionych do uczestnictwa w obradach, a w drugim terminie niezależnie od ilości uczestników. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
 
§ 22
 
Do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
 
•  uchwalenie statutu Towarzystwa i wprowadzenie zmian w statucie;
•  wybieranie władz Towarzystwa;
•  uchwalenie programu działalności Towarzystwa;
•  ocena działalności Towarzystwa;
•  rozpatrywanie sprawozdań i wniosków władz Towarzystwa oraz ocena ich działalności w okresie sprawozdawczym;
•  rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego;
•  podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa;
 
 
Rozdział VI
Zarząd
 
§ 23
 
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach. Kieruje on całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Zarząd składa się z pięciu członków, w tym z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 
§ 24
 
Do zakresu działania Zarządu należy:
 
•  realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
•  określenie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa;
•  ustalanie budżetu i preliminarzy; 
•  sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;    
•  zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
•  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 
•  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich 2 przyjmowanie, skreślanie;
•  prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
•  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
• członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 
 
Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
 
§ 25
 
Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech osób, w  tym z przewodniczącego, jego zastępcy i jednego członka, jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 26
 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

•  kontrolowanie działalności Towarzystwa;
•  występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
•  prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.
•  zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem;
• składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa;
•  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków; 

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

§ 28
 
W przypadkach określonych w paragrafie 26 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty  zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
 

Rozdział VIII
Sąd Koleżeński
 
§ 29
 
Sąd koleżeński składa się z czterech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

§ 30
 
Sąd koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym. Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 31
 
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

•  rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;
•  rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa;
•  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
•  orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Towarzystwa ze statutem;

§ 32
 
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

•  upomnienia;
•  nagany;
•  zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy;

§ 33
 
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia  w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 
 
Rozdział IX
Majątek i fundusze
 
§ 34
 
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
 
§ 35
 
1.  Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

•  opłaty wpisowe i składki członkowskie;
•  dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących  w użytkowaniu Towarzystwa;
•  dotacje;
•  darowizny, zapisy, spadki;
•  wpływy z działalności statutowej;
•  dotacji, subwencji i ofiarności publicznej;
•  innych źródeł 

2.  Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 
3.  Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
 
Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto. 

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

§ 36

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego lub jego zastępcy i skarbnika. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego lub zastępcy.


Statut stowarzyszenia zabrania:
 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi „ ,

 
2.  Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  w szczególności, jeżeli przekazanie to  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  
 

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Uczestniczenie w życiu samorządowym regionu i współdziałanie z władzami państwowymi, lokalnymi  w zakresie celów statutowych jest nieodpłatne- załącznik KRS – W – OPP 9499Z.
 
 
Rozdział X
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
 
§ 37
 
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2 2/3, przy obecności co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne  Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 
 
Rozdział XI
Przepisy przejściowe
 
§ 38 

 Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. 

2020  Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej