background
logotype
image1 image2 image3

Regulamin nagrody

 

 

REGULAMIN

przyznawania wyróżnienia „ Złoty Liść Wiązu".

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej działające na terenie Miasta i Gminy Wiązów ustanawia honorowe wyróżnienie „Złoty Liść Wiązu".

Wyróżnienie jest formą podziękowania dla ludzi i organizacji dzisiejszej doby, których wkład w rozwój i promocję Ziemi Wiązowskiej zasługuje na szczególne wyróżnienie.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Wyróżnienie „Złoty Liść Wiązu" jest corocznie przyznawane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji Ziemi Wiązowskiej.

§2

1. Laureaci wyróżnienia otrzymują statuetkę „Złotego Liścia Wiązu" oraz dyplom honorowy.

§3

1. Laureatami wyróżnienia mogą być osoby fizyczne i prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, stowarzyszenia, szkoły.

 

II. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

§4

1. Postępowanie wyłaniające laureatów przeprowadza corocznie Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej.

2. Postępowaniu przewodniczy Przewodniczący Towarzystwa lub upoważniony wiceprzewodniczący.

§5

Kandydatów do wyróżnienia „Złoty Liść Wiązu" mogą zgłaszać:
- Stowarzyszenia działające na terenie Ziemi Wiązowskiej.
- Samorząd lokalny.
- Rady sołeckie. Placówki oświatowe i kulturalne.
- Mieszkańcy Miasta i Gminy Wiązów

Wzór Karty zgłoszeniowej jest załącznikiem nr. 1 do niniejszego regulaminu.

§6

1.Spośród kandydatów zgłoszonych do wyróżnienia Zarząd wybiera 3 nominowanych, spośród których wylania laureata.

2. Laureat otrzymuje statuetkę „Złoty Liść Wiązu" oraz dyplom honorowy

3. Zarząd podejmuje wszystkie decyzje w drodze konsensusu

 

III. OBSŁUGA TECHNICZNA I FINANSOWA

§7

1. W celu zabezpieczenia finansowego wyróżnienia Towarzystwo tworzy wyodrębniony budżet nagrody „Złoty Liść Wiązu" na dany rok.

2. Do zadań Zarządu należy kampania informacyjno - promocyjna przyznawania wyróżnienia

3. Poszczególne edycje wyróżnienia mogą być sponsorowane przez osoby prawne lub fizyczne.

 

IV. WRĘCZENIE WYRÓŻNIENIA „ZŁOTY LIŚĆ WIĄZU".

§8

1. Wręczenie statuetki, dyplomów honorowych ma charakter uroczysty i odbywa się w trakcie części oficjalnej uroczystości „Święta Wiązowa".

2. Wyróżnienie wręcza Przewodniczący Towarzystwa przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy oraz innych osób zaproszonych do wręczenia wyróżnienia.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§9

1. Regulamin przyznawania wyróżnienia „Złoty Liść Wiązu" oraz wszelkie jego zmiany zatwierdzają członkowie na Walnym Zebraniu TMZW.

§ 10

1. Niniejszy Regulamin przyjęto na Walnym Zebraniu Członków w dniu 17 maja 2005r

2020  Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej