background
logotype
image1 image2 image3

Protokol z dn. 15.05.2009

 
Protokół

z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej, które odbyło się dnia 15.05.2009

Porządek posiedzenia:
1. Przybliżenie zadań i obowiązków Zarządu
2. Wyznaczenie kierunków i planów pracy TMZW
3. Przyznanie honorowego wyróżnienia "Złoty Liść Wiązu"
4. Wolne wnioski (sprawy różne)
Na wniosek przewodniczącego TMZW wprowadzono dodatkowy punkt obrad
5. Ustosunkowanie się do pisma Starosty Powiatowego Nr 0A 5051-08/09 z dn. 08.05.2009

Ad 1) Członkowie zarządu wybranego w dn. 07.05.2009r zostali zapoznani z zasadami i obowiązkami TMZW
Ad 2) Plany Towarzystwa na najbliższy okres działalności:
 • Uaktualnić listę członków TMZW
 • Wystąpić do Rady MiG wiązów o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Ziemi Wiązowskiej" Zarząd wnioskuje o nadanie tego wyróżnienia p. St. Statkiewiczowi długoletniemu Prezesowi G.S "Sch" w Wiązowie
 • Kol. Mrówka zaproponował wystąpić z wnioskiem do Rady MiG o zmianę nazwy ul. Świerczewskiego
Ad 5) Po zapoznaniu się z pismem od Starosty, Zarząd poprosił b. przewodniczącego TMZW o wyjaśnienie spraw zawartych w piśmie.

Lista uczestników spotkania:
 1. Roman Dębosz
 2. Czesław Idzikowski
 3. Emil Tomaś
 4. Bogusława Idzikowska
 5. Barbara Bednarska
 6. Wiesław Mrówka

Przewodniczący TMZW
Roman Dębosz

Protokol z dn. 07.05.2009


Protokół

Walnego zebrania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej, które odbyło się 07.05.2009 roku.

W związku z brakiem kworum walne zebranie odbyło się w drugim terminie.
W zebraniu uczestniczyło 14 z 33 członków zgodnie z poniższym wykazem:

 1. Zdzisław Rykała
 2. Barbara Bednarska
 3. Wojciech Tkacz
 4. Emil Tomaś
 5. Zdzisław Drzazga
 6. Franciszek Koziarski
 7. Bogusława Idzikowska
 8. Czesław Idzikowski
 9. Wiesław Mrówka
 10. Roman Dębosz
 11. Jolanta Pater-Kotyla
 12. Bogusław Idzikowski
 13. Zbigniew Michułka
 14. Bogumiła Hołowata

1. Otwarcie
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Sprawozdanie Zarządu
4. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
5. Dyskusja
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
7. Wybory władz
a) Przyjęcie wariantu głosowania
b) Wybory Zarządu
c) Wybory Komisji Rewizyjnej
d) Wybory Sądu Koleżeńskiego
8. Sprawy różne

Ad 1) Walne zebranie otworzył przewodniczący Wiesław Mrówka i zaproponował na przewodniczącego zebrania kol. Zdzisława Rykałę

Ad 2) Walne jednogłośnie wybrało kol. Zdzisława Rykałę na przewodniczącego Walnego Zebrania

Ad 3) Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił wiceprzewodniczący kol. Franciszek Koziarski (sprawozdanie w załączniku do protokołu)

Ad 4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Zdzisław Drzazga w imieniu komisji nie wniósł uwag do działalności zarządu i przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium. Komisja wnioskuje również o zastosowanie abolicji na składki za 2008r. Walne zebranie pozytywnie przegłosowało abolicję.

Ad 5) W dyskusji głos zabrali:
- Wiesław Mrówka poruszył problem tabliczek upamiętniających miejsca i wydarzenia szczególne w historii miasta
- Emil Tomaś wnioskuje aby Panu Stanisławowi Statkiewiczowi nadać tytuł Honorowy Obywatel Wiązowa (w kompetencji zarządu złożenie wniosku do Rady Miasta i Gminy)
- Roman Dębosz zgłasza Pana Zbigniewa Zamolskiego jako kandydata do wyróżnienia "Złoty Liść Wiązu" (w kompetencji zarządu)

Ad 6) Walne zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie udzielania absolutorium.

Ad 7)
a) Walne przyjęło jasną formę głosowania
b) Walne dokonało wyboru Zarządu w składzie:

 • Przewodniczący - Roman Dębosz
 • Wiceprzewodniczący - Czesław Idzikowski
 • Wiceprzewodniczący - Emil Tomaś
 • Skarbnik - Bogusława Idzikowska
 • Sekretarz - Barbara Bednarska

c) Walne wybrało Komisję Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Zdzisław Drzazga
 • Z-ca przewodniczącego: Wojciech Tkacz
 • Członek: Jolanta Pater-Kotyla

d) Walne dokonało wyboru Sądu Koleżeńskiego:

 • Przewodniczący: Bogusław Idzikowski
 • Członek: Zdzisław Rykała
 • Członek: Bogumiła Hołowata
 • Członek: Zbigniew Michułka

Ad 8) W sprawach różnych zebrani dyskutowali na temat promocji lokalnych twórców ludowych, byłego zespołu "Wiązowianie", promocji prac fotograficznych śp. Wiesława Malinowskiego


Przewodniczący zebrania
Zdzisław Rykała

2020  Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej