background
logotype
image1 image2 image3

Protokol z dn. 16.02.2011


Wyciąg z Protokołu z Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej w dniu 16.02.2011r.


Porządek zebrania:

 1. Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom TMZW.
 2. Propozycja zmian w Statucie Towarzystwa - omówienie i głosowanie.
 3. Sprawozdanie finansowe.
 4. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej - głosowanie.
 5. Propozycje zmian składki członkowskiej.
 6. Wolne wnioski.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Uczestniczyło w nim 19 członków Towarzystwa.

ad. 2.
R. Dębosz przedstawił założenia odnośnie uchwalenia zmian statutu Towarzystwa celem otrzymania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Działalność tego typu organizacji ma służyć ogółowi społeczeństwa i realizować zadania pożyteczne społecznie.
W szczegółach wyjaśnił formalne wymogi jakie musimy spełniać, aby nasze Towarzystwo mogło uzyskać status OP.
Mówił o zaletach bycia tego typu organizacją oraz minusach (tj. robienie sprawozdań finansowych, prowadzenie księgowości oraz składanie sprawozdań z działalności).

Następnie Walne Zebranie Członków przystąpiło do głosowania nad zmianą dotychczasowego Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej. W głosowaniu jawnym członkowie Towarzystwa jednogłośnie głosowali oddzielnie nad każdym punktem poprawek (zmian) oraz również jednogłośnie przyjęli treść całego Statutu po zmianach.

Uprawnionych do głosowania było 37 osób.
Głosowało 19 osób, co stanowi 51,3% wszystkich uprawnionych.
Za przyjęciem zmian w nowym Statucie było 100% glosujących przy wymaganej 2/3 większości głosów.

W rozdziale I paragraf 1 dodano i przegłosowano:
Towarzystwo prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu mieszańców ziemi wiązowskiej.

W rozdziale I paragraf 2 dodano i przegłosowano:
Siedzibą Towarzystwa jest Pl. Wolności 22, 57-120 Wiązów.

W rozdziale I paragraf 3 dodano i przegłosowano:
Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami).

W rozdziale II paragraf 5 dodano i przegłosowano:
Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

W rozdziale IV paragraf 24 dodano i przegłosowano:
Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W rozdziale VII paragraf 27 dodano i przegłosowano:
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1.  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
2.  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3.  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

W rozdziale IX paragraf 35 dodano i przegłosowano:
w pkt. 1
- dotacji, subwencji i ofiarności publicznej;
- innych źródeł.
Dopisano pkt. 2 Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Dopisano pkt . 3 Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.

W rozdziale IX paragraf 36 wprowadzono dodatkowo zakazy. Po zmianach paragraf 36 brzmi:
Statut stowarzyszenia zabrania:
 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi „ ,

2.  Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  w szczególności, jeżeli przekazanie to  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Protokołowała: Sekretarz Zarządu
Barbara Bednarska

Protokol z dn. 21.01.2011


Protokół

z posiedzenia zarządu TMZW w dn. 21.01.2011

Uczestnicy spotkania:
 1. R. Dębosz
 2. Cz. Idzikowski
 3. B. Idzikowska
 4. W. Tkacz
 5. B. Bednarska
 6. B. Idzikowski
Porządek spotkania:
1. Zmiany w Statucie TMZW
2. Zmiana podmiotu działalności TMZW
3. Ustalenie terminu Walnego Zebrania TMZW
4. Wolne wnioski

Zebrani przyjęli porządek spotkania.

Ad. 1) R. Dębosz przedstawił projekt zmian do Statusu. Członkowie Zarządu dyskutowali bad różnymi zapisami w projekcie do nowego Statutu. Treść zawiadomienia na zebranie na odwrocie (poniżej).
Ad. 3) Zarząd ustalił termin Walnego Zebrania Członków na dzień 16.02.2011r. o godzinie 17:00 Biblioteka Publiczna w Wiązowie.
Ad. 4) Zarząd przyjął w poczet członków Towarzystwa nst. osoby:
 1. Czujowski Czesław 03 / 2011 (nr. legitymacji)
 2. Czujowska Jadwiga 04 / 2011
 3. Grabarczyk Wacław 05 / 2011
Zarząd TMZW informuje, że w dniu 16.02.2011r. o godzi. 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiązowie Pl. Wolności 22 odbędzie się Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
Zebranie dotyczyć będzie zmiany w Statucie w celu uzyskania Statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Projekt naszego Statutu Towarzystwa znajduje się na stronie internetowej www.milosnicywiazowa.pl.
Obecność obowiązkowa.

Protokołowała
Barbara Bednarska

Protokol z dn. 28.12.2010


Protokół


z posiedzenia zarządu TMZW w dn. 28.12.2010

Uczestnicy:

 1. R. Dębosz
 2. E. Tomaś
 3. Cz. Idzikowski
 4. B. Idzikowska
 5. B. Bednarska
 6. B. Idzikowski
 7. Z. Rykała
 8. W. Tkacz
Porządek spotkania:
1. Propozycja zebrania Walnego Zebrania Członków
2. Zmiany w statucie
3. Wydanie II wydania "Lwa Wiązowskiego"
4. Sprawy różne
5. Przyjęcie nowych członków

Ad. 1) Zebranie Walne Członków TMZW odbędzie się w m-cu lutym 2011 roku.
Ad. 2) Zmianami w Statucie i ich przygotowaniem zajmą się następujące osoby R. Dębosz, B. Idzikowski, Z. Rykała. Do obecnego Statusu TMZW chcemy dołączyć zapisy o "organizacji pożytku publicznego". Towarzystwo wystąpi do Urzędu MiG o przygotowanie siedziby dla działalności TMZW.
Ad. 3) Członkowie zapoznani zostali z materiałami i artykułami, które będą zawarte w następnym numerze "Lwa Wiązowskiego".
Ad. 5) Zarząd TMZW przyjmuje w poczet członków następujące osoby:
 1. Irena Lamch
 2. Jan Lamch

Prorokowała
Barbara Bednarska

Protokol z dn. 18.06.2010


Protokół

ze spotkania członków TMZW w dn. 18.06.2010

Wdniu dzisiejszym odbyło się wyjazdowe spotkanie członków TMZW do Oleśnicy Małej. Przybyło 20 członków Towarzystwa i zaproszonych gości. Wraz z innymi uczestnikami spotkania mogliśmy obejrzeć wystawę ceramiki J. Zabuskiej i rysunków młodej artystki wrocławskiej A. Kuczyńskiej.
Następnie uczestniczyliśmy w pokazie filmu pt. " Świadek przeciwko hitlerowi".
Na zakończenie wzięliśmy udział w spektaklu pt. "Wspomnienia dla jutra", który odbył się na dziedzińcu pałacowym w wieczornej scenerii.
Mieliśmy okazję obcować tego wieczoru z historią a także sztuką współczesną.
Cała ta uroczystość miała odbyć się 22 maja 2010. Po przyjeździe grupy członków na miejsce okazało się, iż impreza została odwołana w związku ze zagrożeniem przeciwpowodziowym w Oławie.

Protokołowała
Barbara Bednarska

Protokol z dn. 01.06.2010


Protokół

z posiedzenia Zarządu TMZW w dn. 1.06.2010 r.

Uczestnicy zebrania:
 1. R. Dębosz
 2. Cz. Idzikowski
 3. B. Idzikowska
 4. B. Bednarska
 5. B. Idzikowski

Porządek zebrania:
1. Przyznanie wyróżnienia "Złoty Liść Wiązu"
2. Sprawy różne

Ad 1) Decyzją zarządu TMZW w tym roku wyróżnienie "Złoty Liść Wiązu" nie zostanie przyznane.
Ad 2) TMZW musi rozpropagować swoją działalność. Rusza strona internetowa z inf. nt. działalności Towarzystwa www.milosnicywiazowa.pl.

Planujemy wyjechać do Oleśnicy Małej ok. 13 czerwca zwiedzić kościół, pałac i wstąpić do młyna na kawę.

Protokołowała
Barbara Bednarska

2020  Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej