background
logotype
image1 image2 image3

O nas

 
 
 
Historia powstania
Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej


Na początku roku 2000 do ówczesnego burmistrza MiG Wiązów Zdzisława Szmigla zgłosili się niezależnie od siebie Franciszek Koziarski i Stanisław Borkowski z propozycją powołania do życia stowarzyszenia Ziemi Wiązowskiej. Sama nazwa nie była doprecyzowana. Franciszek Koziarski, dyrektor szkoły z takim pomysłem nosił się od lat. Stanisław Borkowski, historyk z zamiłowania, pasjonat historii ziemi oławskiej i wiązowskiej był wprawdzie mieszkańcem Oleśnicy Małej, ale chciał działać na rzecz gminy Wiązów.

Władze gminy przyklasnęły temu pomysłowi widząc w stowarzyszeniu oddolnego partnera w zakresie spraw związanych z propagowaniem wiązowskiej gminy, jej promocją, odsłanianiem historii. Po kilku roboczych spotkaniach, na których opracowano statut stowarzyszenia 1 marca 2000r odbyło się jego zebranie założycielskie. W zebraniu uczestniczyły 22 osoby, z których wyłoniono komitet założycielski towarzystwa w składzie: Stanisław Borkowski, Franciszek Koziarski, Stanisława Mazur, Paweł Stanisławek, Zdzisław Drzazga, Stanisław Dunaj.

Podczas zebrania podjęto uchwałę o założeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej oraz przyjęto statut.

Jednak dopiero 28 listopada 2000 r. odbyło się zebranie wyborcze, na którym wyłoniono władze stowarzyszenia. Przewodniczącym zarządu został Stanisław Borkowski, wiceprzewodniczącymi Franciszek Koziarski i Henryk Ożarowski, sekretarzem Wiesław Mrówka, skarbnikiem Paweł Stanisławek (ówczesny dyrektor WCK). Przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrano Zdzisława Drzazgę, a sądu koleżeńskiego Zdzisława Rykałę. Nowy zarząd doprowadził do rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

19 lutego 2003 r. zmarł Stanisław Borkowski. Nastąpił krótki okres stagnacji w działalności towarzystwa. Nowe wybory władz stowarzyszenia odbyły się 25 czerwca 2004 r. Zarząd ukonstytuował się następująco: przewodniczący Wiesław Mrówka, wiceprzewodniczący Franciszek Koziarski i Zdzisław Rykała, sekretarz Grzegorz Arciński, skarbnik Emil Tomaś. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został ponownie Zdzisław Drzazga, a sądu koleżeńskiego Roman Dębosz. Nowy zarząd zarejestrował stowarzyszenie w rejestrze Starostwa Powiatowego w Strzelinie. Kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2006 r. ponownie powierzyło pełnienie funkcji dotychczasowym władzom.

Po upływie kadencji 7 maja 2009 r. zostało zwołane kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które przewodniczącym towarzystwa wybrało Romana Dębosza. Ponadto w skład zarządu weszli jako wiceprzewodniczący: Czesław Idzikowski i Emil Tomaś, skarbnik - Bogusława Idzikowska, sekretarz Barbara Bednarska. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Zdzisław Drzazga, zastępca Wojciech Tkacz, członek Jolanta Pater-Kotyla.

Działalność Towarzystwa w latach 2001-2009 odbywała się na wielu płaszczyznach. Członkowie stowarzyszenia sami organizowali pewne przedsięwzięcia, byli współorganizatorami bądź wnioskodawcami pewnych inicjatyw. I tak podczas otwarcia wyremontowanej kawiarni w styczniu 2001 r. padła propozycja reaktywowania przyznawania tytułu Honorowy Obywatel MiG Wiązów. Na wniosek TMZW tytuły te Rada MiG Wiązów nadała następującym osobom: Jadwiga Eysymontt, Zbigniew Jędryczek, Franciszek Tyrpa, Stanisław Statkiewicz. Również nadanie imienia ks. Jana Kucego fragmentowi ul. Kościelnej i nadanie imienia Jana Pawła II skwerowi przy ul. Staszica nastąpiło po wnioskach stowarzyszenia.

Zarząd TMZW ustanowił własne wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta i gminy. Jest nim symboliczny „Złoty Liść Wiązu". Wyróżnienie to otrzymali: Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich (r. 2005), Paulina Kalicka (r. 2006), Klub Sportowy „Świteź" (r. 2007), Jan Idzikowski (r. 2008), Zbigniew Zamolski (r. 2009).

Wymiernym działaniem Towarzystwa jest powstanie pomnika na cmentarzu ewangelickim potwierdzającym istnienie tu nekropolii przed wojną oraz renowacja grobu rodzinnego ze stosowną tablicą w południowej części tego cmentarza. Tablicę i pomnik nieodpłatnie na naszą prośbę wykonał wiązowski kamieniarz Franciszek Tyrpa. W obu uroczystościach uczestniczyli ówcześni burmistrzowie oraz goście z Niemiec. Równie istotnym przedsięwzięciem była akcja sadzenia wiązów, której pomysłodawcą był red. Andrzej Kaczmarek. Miało to miejsce w październiku 2001 r. Szkoda, że nie po nich praktycznie śladu. Drzewka zaginęły w dużej części wskutek wandalizmu. Praktycznie zachował się jeden wiąz posadzony przy tablicy z nazwa miasta przy drodze wylotowej do Brzegu.

Towarzystwo nawiązało serdeczne kontakty z Muzeum Piastów Śląskich. Gościliśmy tam na koncertach fortepianowych i zwiedzania zamku połączonego ze spotkaniem opłatkowym. Dyrektor Muzeum Paweł Kozerski gościł w Wiązowie i zapoznał członków towarzystwa z rubasznym życiem średniowiecznych Piastów. Były tez wystawy filatelistyczne i spotkania integracyjne.

Nie zapominaliśmy o dacie 14 lutego - dniu wyzwolenia Wiązowa spod jarzma hitlerowskiego. Istotnym elementem historii towarzystwa jest prowadzenie kroniki. Nie wszystkie zamierzenia udało nam się zrealizować, ale w większości tak. Żywimy nadzieję na nowy okres współpracy TMZW z władzami samorządowymi, aby wizerunek Ziemi Wiązowskiej ulegał dalszym zmianom na coraz ładniejszy wygląd.

2020  Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej