background
logotype
image1 image2 image3

60 Lat Szkoły Podstawowej im. Piastow Slaskich w Wiazowie 1945 - 2005Przedstawiony artykuł pochodzi z broszurki wydanej w 2005 roku z okazji 60 - lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie. Informacje tam zawarte kończą się na wydarzeniach w 2005 roku.

 

60 lat minęło
„Wykształcenie to dobro, którego
nic nie jest w stanie nas pozbawić”
(Meander)

 

60 lat minęło... Taka okrągła rocznica skłania do chwili refleksji, zadumy nad przebytą drogą. Jak wyglądała w tym okresie szkoła, która tak bardzo związana jest z życiem naszego miasta. Nie ma w Wiązowie zakładu pracy, instytucji, w której nie pracowali jej absolwenci. Nie ma też żadnej rodziny, która nie byłaby związana z życiem szkoły. To nasi byli uczniowie w dużym stopniu kształtują oblicze i klimat Wiązowa oraz okolicznych miejscowości.


W okresie minionych 60 lat różne ją nazywano:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Zbiorcza Szkoła Gminna,
 • Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich.


Nazwy urzędowe szkoły, miejsca lokalizacji się zmieniały, ale ona ciągle była taka sama: 

 • dostojna i miła dla zagubionego pierwszoklasisty,
 • przytulna dla zadomowionego ucznia,
 • kochana jak dom rodzinny dla absolwenta,
 • odświętna i uroczysta jako największa szkoła podstawowa na Ziemi Wiązowskiej.


Taką była, taką jest i taką pozostanie w pamięci uczniów i absolwentów.
Działalność swoją rozpoczęła w pierwszych dniach września 1945 r. Organizatorami życia szkolnego były Pani Emilia Kwiecień i Longina Muszyńska, w kolejnym roku szkolnym Pan Tadeusz Szczepaniak, Pani Janina Musiał, Pani Felicja Szmigiel, Pani Jadwiga Eysymontt, Pani Stanisława Wyszatycka.
Uczniami byli ci, których oszczędziła wojenna tragedia, dzieci chłopskie, robotnicze, inteligenckie pochodzący z rodzin repatriantów zza Bugu, z centralnych rejonów Polski, a także powracających z przymusowych robót w Niemczech.
Były to bardzo trudne lata. Brakowało wszystkiego, podręczników, zeszytów, pomocy naukowych. Była jednak olbrzymia chęć przezwyciężenia tych wszystkich trudności, ogromny wysiłek zarówno dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli.
Powoli sytuacja zmieniała się na lepsze, życie szkolne zaczynało się stabilizować. Oddzielną kartę otwarto w roku szkolnym 1955 - 1956, kiedy szkołę przeniesiono do budynku przy ul. 1 Maja 31. Uczniowie posiadali tu przestronne sale lekcyjne, salę gimnastyczną, świetlicę, kuchnię i stołówkę.
O poziomie pracy decydują nauczyciele. Od ich wiedzy, zaangażowania się w życie szkoły zależy bardzo dużo. Wiązowska szkoła miała szczęście. Uczyło w niej dużo dobrych nauczycieli, którzy swoje życie osobiste całkowicie podporządkowali szkole i uczniom. Ich trud włożony w kształtowanie umysłów i charakterów pozostał we wdzięcznej pamięci wychowanków.

Część wspaniałego grona pedagogicznego odeszła od nas na zawsze. Są to, oprócz wcześniej wspomnianych (z grupy pierwszych pionierów oświaty żyje Pani Jadwiga Eysymontt), niezapomniani nauczyciele: Jarosław Olijnyk, Michał Hull, Jan Gradowski, Tadeusz i Janina Piskozub, Tadeusz Wątrobiński, Stefan Speruda, ks. Jan Kucy, Ryszarda Stryjak, Wiesław Malinowski.

Obecne grono nauczycielskie w większości składa się z absolwentów naszej szkoły, posiada; wyższe wykształcenie. Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach. Formą doskonalenia jest także uczestnictwo w szkoleniowych' radach pedagogicznych, a także uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego. To wszystko m służyć podniesieniu efektywności pracy szkoły.
Historyczną chwilą był dzień 30 maja 2003 r., kiedy to szkoła otrzymała imię Piastów Śląskich sztandar. Ten moment utrwalił się w sercach wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.

Obecnie szkoła liczy 13 oddziałów klasowych (7 oddziałów klas 1 - 3, 6 oddziałów klas 4-6) 1 oddział przedszkolny. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w trakcie zajęć wielu kół zainteresowań, uczestniczą też w wielu konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnokrajowych. Sukcesy, jakie odnoszą świadczą o wysokim poziomie pracy dydaktycznej szkoły.
Szkoła na przestrzeni minionych lat wypracowała charakter placówki środowiskowej. Współdziałała ze szkołami podstawowymi na terenie gminy, młodzież chętnie włączała się do obchodów uroczystości państwowych i regionalnych. Na stałe wpisały się do szkolnego kalendarza także imprezy jak inauguracja i zakończenie roku szkolnego. Szkoła organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do kina, do teatru. Na szczególną uwagę zasługuje także udział uczniów w licznych imprezach sportowych, zarówno w szkole jak poza nią (biegi przełajowe, turnieje piłki nożnej). Dużą uwagę przywiązujemy do wyrabiania wrażliwości estetycznej i wspierania zainteresowań. Prezentowane są na wystawach prace plastyczne uczniów, sukcesy osiągają młodzi filateliści wystaw krajowych, uczniowie zdobywają laury podczas konkursów różnego szczebla: konkursy recytatorskie, matematyczne, ortograficzne, historyczne, prewencji, ruchu drogowego.

Chyba nie ma takiej drugiej szkoły, która na każdą szkolną imprezę przygotowywałby tak bogatą, pomysłową i efektowną dekorację, jak to się u nas dzieje.

Tradycją szkoły stała się już współpraca z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i 1 Brygadą Saperów. Młodzież nie tylko zwiedza muzealne sale, ale uzyskuje wymierną pomoc ze strony brzeskich żołnierzy.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Rady Rodziców i przyjaciół szkoły. To dzięki zaangażowaniu rodziców i ludzi dobrej woli szkoła może funkcjonować w tak trudnych i  zmieniających się warunkach.
Szkoła pozostawiła niezatarte wspomnienia w sercach nauczycieli, a także uczniów. W jej murach pozostały przecież na zawsze rozterki i pytania młodości, wielkie radości i sukcesy, ale także troski i kłopoty, których życie nie szczędzi nikomu. W szkole nawiązały się pierwsze przyjaźnie, których nie zabija czas.
Stąd też zawsze istniała potrzeba spotkania się, aby powspominać szkolne lata i podzielić się tylko swoimi radościami, ale i troskami. I to stało się podstawą zorganizowania Jubileuszu 60 -1 szkoły, naszej szkoły.

Franciszek Koziarski
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie


LOKALIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.W latach 1945 - 1946 szkoła rozpoczęła swoją dzia­łalność w budynku byłej szkoły ewangelickiej przy ul. Ogrodowej nr 3 (dzisiaj ul. gen. K Świerczew­skiego)

 


2. Od 1946 r. szkoła została przeniesiona do budynku byłej fabryki cygar przy ul. Nyskiej (dzisiaj ul. Ar­mii Ludowej).


3. W roku szkolnym 1955 - 1956 zajęcia szkolne zostały przeniesione do odremontowanego budynku dawnej szkoły przy ul. 1 Maja 31.


4. Zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycz mieszczącej się w dawnym budynku szkoły.


5. Od roku 2000 szkoła podstawowa została umiej­scowiona w wybudowanym (w latach 1996 - 2000) budynku szkolnym obok dzisiejszego gimnazjum.


6.Uczniowie podczas „Turnieju Rycerskiego"- 2003r. Nowa sala gimnastyczna
 

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Tekst hymnu, którego tytuł brzmi „Sztandar szkolny" przyjęty został Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/2004/2005 z dnia 28.09.2004 r.

SZTANDAR SZKOLNY
Biją serca, serca rade
Dziś zebranych na paradę.
Dzisiaj święto naszej szkoły
Zatrzepotał sztandar szkolny.

Ref. Nasz sztandar, piastowski.
To nasza duma i cześć!
Wysoko, radośnie,
Będziemy zawsze go nieść.

Zatrzepotał, naprzód rusza
Dziwna radość serca wzrusza.
Jak to pięknie iść tak razem
Sztandar drogę nam pokaże.
 

PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ

30 MAJA 2003 r. Szkoła Podstawowa w Wiązowie otrzymała imię Piastów Śląskich

25 listopada 1675 r. umarł w Brzegu ostatni książę legnicko - brzeski Jerzy Wilhelm. Miał zaledwie 15 lat. Wraz z jego śmiercią zakończyła żywot w linii męskiej polska dynastia piastowska.
Ostatnim władcą dynastii na tronie polskim był Kazimierz Wielki, zmarł w 1370r.-305 lat przed zgonem wymienionego na wstępie Jerzego Wilhelma. Piastowie sprawowali władzę królewską i książęcą w Polsce ponad 400 lat, na Śląsku znacznie dłużej.
Założycielem śląskiej gałęzi Piastów był Władysław II Wygnaniec, który jeszcze za życia swego ojca, króla Bolesława Krzywoustego otrzymał Śląsk jako wydzieloną dzielnicę. Potomkowie Władysława II stworzyli z biegiem lat solidne podstawy potęgi swojej metropolii, która przez wiele dziesięcioleci korzystała z dobrodziejstw piastowskich władców.
Kilku książąt wrocławskich: Henryk Brodaty, Henryk Pobożny, czy też Henryk IV Prawy planowało i w praktyce realizowało zamysł zjednoczenia podzielonej, skłóconej Polski dzielnicowej i sięgnięcia po koronę królewską.
To te m.in. aspiracje polityczne sprawiły, że na terenie Śląska powstało otoczenie, na które składały się:

 • opactwa cysterskie a jednocześnie nekropolie Piastów Śląskich w Lubiążu, Trzebnicy i Henrykowie,
 • miasta głównego szlaku handlowego Brzeg, Oława, Środa Śl. (a wśród nich i Wiązów).

Śledząc losy Piastów Śląskich można z łatwością zauważyć, jak wiele troski władcy Wrocławia. potem książęta brzesko - legniccy włożyli w rozwój gospodarczy naszej dzielnicy. Henryk Brodaty popierał akcję osadniczą, co przyczyniło się do znacznego zwiększenia ziemi pod uprawę i wzrostu produkcji rolnej. Bolesław Wysoki sprowadzając zakon cystersów, spowodował w znacznym stopniu podniesienie kultury rolnej.
Wzrostowi gospodarczemu służyły lokacje kolejnych miast na prawie niemieckim. Usamodzielnienie s:e mieszczan wzmogło ich operatywność, a także wpłynęło pozytywnie na zasobność finansową. W tym dziele wymienić należy Bolesława Rogatkę, Henryka III Białego i Władysława Salzburskiego.Trzeba też przyznać, że dbając o rozwój gospodarczy Śląska Piastowie nie zapomnieli o rozwoju swoich książęcych dóbr ziemskich. Wielkie akcje rewindykacyjne prowadzone po latach rozgardiaszu spowodowanego najazdem mongolskich w 1241 r. świadczą o tym najdobitniej. Swoją utraconą bezprawnie własność książęta odbierali od klasztorów i rycerstwa. Pierwsze takie działania zapoczątkował Henryk III Biały, kontynuował jego brat Władysław, potem Henryk IV Prawy.
Piastowie śląscy zaciekle bronili suwerenności swej świeckiej władzy od zależności wobec duchowieństwa. Najbardziej głośny w tej sprawie był zatarg księcia Henryka IV Prawego z biskupem Tomaszem II. Mimo tych czasowych niesnasek książęta wrocławscy nie szczędzili swych pieniędzy na fundusze kościelne i klasztorne. Dzięki ich pobożności i hojności powstało wiele wspaniałych. Można śmiało powiedzieć, że dzięki Piastom Śląskim zostały położone fundamenty pod świetność polityczną, gospodarczą i kulturalną Śląska. To oni otworzyli tę dzielnicę Polski na nowe prądy kulturalne, płynące z zachodniej Europy.
To dzięki ich działalności Śląsk stał się najbardziej rozwiniętą dzielnicą na ziemiach polskich.
Używając współczesnego języka można ich uznać za pierwszych entuzjastów zjednoczonej Europy.
Piastowie Śląscy to bardzo szeroki wachlarz różnorodnych postaci. Są wśród nich jednostki wybitne, które odegrały decydującą rolę w życiu państwa polskiego, ale są i tacy, o których wiadomo tylko, że przyszli na świat i umarli.
Wszyscy oni jednak, czy to pod panowaniem czeskim, czy Monarchii Habsburgów, czy zależni od cesarza niemieckiego - byli cały czas żywym świadectwem polskości tych ziem i to jest ich największa zasługa.

Książęta piastowscy władający Ziemią Wiązowską

Do roku 1248 Ziemią Wiązowską władali książęta śląscy:

 • Władysław Wygnaniec,
 • Henryk II Pobożny,
 • Bolesław Wysocki,
 • Bolesław Rogatka.
 • Henryk I Brodaty,


W wyniku podziałów, od 1248 do 1290 tereny te należały do Księstwa Wrocławskiego. Władali nim wtedy:

 • Henryk III Biały,
 • Henryk IV Probus.


Po śmieci Henryka IV Ziemia Wiązowską weszła w skład Księstwa Świdnickiego. Władał nim Bolko I Surowy. Po jego śmierci księstwo zostało podzielone i w 1322 roku okolice Wiązowa znalazły się w nowym Księstwie Ziębickim. Władali nim kolejno:

 • Bolko II Ziębicki
 • Bolko III Ziębicki.
 • Mikołaj,


W 1385 Bolko III sprzedał Ziemię Wiązowską Przemkowi Cieszyńskiemu, władającemu Ziemią Cieszyńską i Oświęcimską. Po jego śmierci, syn Kazimierz, książę oświęcimski, w roku 1427 odprzedał Wiązów Ludwikowi II Brzeskiemu. Ziemia ta stała się teraz częścią Księstwa Legnicko - Brzeskiego. Kolejnymi władcami byli:

 • Ludwik II Brzeski,
 • Jan Chrystian,
 • Fryderyk I,
 • Chrystian,
 • Fryderyk II,
 • Jerzy Wilhelm.


Niespodziewana śmierć tego ostatniego w roku 1675 spowodowała wygaśnięcie męskiej linii Piastów.


SZTANDAR SZKOŁY
Na sztandarze szkoły widnieją herby Piastów Śląskich i Wiązowa.

1. Pochodzenie elementów herbu Piastów Śląskich, orła czarnego: Godło powstało z połączenia znaku Henryka Brodatego i orła.


     1. Srebrny półksiężyc z krzyżem:

 • Symbolika półksiężyca została zapożyczona od Słowian, bowiem kult księżyca był wśród nich bardzo rozpowszechniony.


     2. Krzyż został zaczerpnięty z symboliki chrześcijańskiej.

     3. Orzeł czarny (są trzy hipotezy pochodzenia tego symbolu):

 • Hipoteza pierwsza głosi, że przyjął go Bolesław Wysocki od godła rodzinnego matki Agnieszki, córki cesarza Leopolda II austriackiego.
 • Hipoteza druga stwierdza, że czarnego orła wniosła Jadwiga, żona Henryka Brodatego.
 • Hipoteza trzecia głosi, że w XIII w. Orzeł pojawił się na pieczęciach wielu książąt polskich, bowiem ptak ten symbolizował takie walory, jak: potęgę, odwagę, władzę, wysokie urodzenie.


     4. Barwa czarna orła przyjęta przez książąt wrocławskich nie miała żadnej symboliki lennej od Niemiec.

2. Pochodzenie elementów herbu Wiązowa.

     1. Głowa św. Jana na złotej misie:

 • Założycielem miasta był biskup wrocławski Tomasz I, który w swoim herbie posiadał św. Jana Chrzciciela, patrona katedry wrocławskiej. Jan został ścięty z rozkazu Heroda Antypasa (króla Judei), a jego głowa na srebrnej misie została przekazana królowi.
 • Dwie lilie heraldyczne symbolizują czystość i niewinność.

 


 

KIEROWNICY – DYREKTORZY SZKOŁY

1. Emilia Kwiecień01.09.1945 - 30.04.1946
2. Tadeusz Szczepaniak01.05.1946 - 01.06.1946
3. Stanisława Waszatycka01.09.1946 - 16.01.1947
4. Janina Musiał17.01.1947 - 01.06.1948
5. Jarosław Olijnyk 01.09.1948 - 16.01.1974
6. Józef Völpel 01.09.1973 - 30.06.1984
7. Kazimiera Urbanowicz01.09.1984 - 31.08.1994
8. Bogusława Tracz01.09.1994 -31.08.1999
9. Franciszek Koziarski01.09.1999 -ZASTĘPCY KIEROWNIKA – DYREKTORA SZKOŁY

1. Edward Ozóg
2. Helena Karakula
3. Kazimiera Urbanowicz
4. Zbigniew Hernas
5. Stanisław Huk
6. Franciszek Koziarski
7. Zdzisław Rykała
8. Zbigniew Zamolski
9. Wiesław Malinowski
10. Danuta Pajer
11. Zdzisław Rykała


PRZEWODNICZĄCY KOMITETU RODZICIELSKIEGO – RADY RODZICÓW

Komitet Rodzicielski

Stanisław Czopek1946 - 1948
Tadeusz Jęcz 1948 - 1951
Michalina Piasecka1951 - 1954
Tadeusz Mierzwiński1954 - 1957
Tadeusz Cisowski1957 - 1960
Stefan Czarny1960 - 1968
Wiktoria Hawrylewicz1968 - 1971
Franciszek Suchecki 1971 - 1974
Paweł Skorupa1974 - 1976
Emilia Mizerek1976 - 1980
Kazimiera Książczyk1981 - 1985
Barbara Dunaj 1985 - 1994

Rada Rodziców

Barbara Dunaj1994 - 1996
Elżbieta Wojtowicz1996 - 2000
Barbara Bednarska2000 - nadal

„HONOROWY UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĄZOWIE”

Jan Szymański – Poseł na Sejm RP
Teresa Jasztal – Poseł na Sejm RP
 

KARTKI Z HISTORII SZKOŁY

1945 - 1946
1.09.1945r – Pani Emilia Kwiecień otrzymała nominację na kierownika szkoły. Kilka dni później przy ul. Ogrodowej (obecnie gen. K. Świerczewskiego) rozpoczął się pierwszy nowy rok szkolny 1945/1946 w Wiązowie.

5.11.1945r – Inspektor szkolny w Strzelinie powierzył Pani Muszyńskiej pełnienie funkcji nauczycielki w wiązowskiej szkole.
 
 • Szkoła była sześcioklasowa I każda nauczycielka prowadziła po 3 klasy
 • Szkoła organizowała prace uczniów przy porządkowaniu miasta.


05.1946r – kierownictwo szkoły obejmuje Pan Tadeusz Szczepaniak

1946 – 1947
1.09.1946r – Kierownikiem szkoły zostaje Pani Stanisława Wyszatycka. Pracę w charakterze nauczycielek rozpoczęły Panie: Janina Musiał I Felicja Szmigiel.

 • Szkoła posiada 7 klas, 4 nauczycieli I 150 uczniów
 • Komitet Rodzicielski w składzie:  Pan Czopek – przewodniczący, Panie Niedzielska I Malikowska wystarał się w Zarządzie Miasta o przydział na szkołę budynku po byłej fabryce cygar przy ul. Nyskiej (obecnie ul. Armii Ludowej)

17.01.1947r – Kierownictwo szkoły objęła Pani Janina Musiał

1947 – 1948
3.09.1947r – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem władz partyjnych, miejskich I rodziców.
7.09.1947r – młodzież szkolna razem z nauczycielami wzięła udział w ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich, którzy polegli w walkach o Wiązów I okolice.

 • Organizowane są w roku szkolnym wieczornice I apele poświęcone ruchowi robotniczemu, Wojsku Polskiemu i obrońcom pokoju a także kulturze radzieckiej.


11.01.1948r – Komitet Rodzicielski zorganizował Jasełka. Dochód przeznaczono na zakup pomocy naukowych.

1948 – 1949
1.09.1948r – Kierownikiem szkoły zastał Pan Jarosław Olijnik. W szkole jest 225 uczniów i 6 nauczycieli.
12.09.1948r – rozpoczęto Miesiąc Odbudowy Warszawy.

1949 – 1950
30.04.1950r – młodzież szkolna z nauczycielami wzięła udział w wieczornym capstrzyku i akademii dla uczczenia święta 1 Maja.

 • Uroczyście obchodzono w tym roku szkolnym rocznicę śmierci Wł. Lenina i Świeta Pracy
 • W czasie zakończenia roku szkolnego uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Komitet Rodzicielski


1950 - 1951

 • Założono drużynę harcerską, której opiekun­ką została Pani Jadwiga Eysymontt.
 • Opiekunem szkoły zostali kolejarze PKP z Wrocławia, którzy zradiofonizowali szkołę.


1951 – 1952
24.09.1951r - młodzież witała żołnierzy Wojska Pol­skiego, którzy wracali z ćwiczeń.

 • Uczniowie wzięli udział w wykopkach ziem­niaków w PGR Janowo. Za zarobione pienią­dze zakupiono sprzęt sportowy.
 • Drużyna pod kierunkiem Pana J. Olijnyka za­jęła czołowe miejsce w Powiatowych Zawo­dach Sportowych i III miejsce w wojewódz­twie.


1952 – 1953

 • Za pracę we Froncie Narodowym Pani Ja­dwiga Eysymontt i Pan Tadeusz Piskozub zostali odznaczeni Srebrnymi Krzyżami Za­sługi.
 • Nauczyciele wykazali się dużą aktywnością na polu likwidacji analfabetyzmu wśród do­rosłych oraz w propagowaniu idei spółdziel­czości produkcyjnej.
 • Uczeń kl. 7 Eugeniusz Rudkowski zajął II miejsce w jeździe na łyżwach w Krynicy, a zespół artystyczny zdobył I miejsce (przygot. Pani Alina Karczewska).


1953 – 1954

 • Komitet Rodzicielski zorganizował zabawę ta­neczną, z której pieniądze przeznaczono na za­kup pomocy dydaktycznych.
 • Uczniowie pod kierunkiem Pani Felicji Lesz­czyńskiej zajęli II miejsce w Powiatowym Kon­kursie Matematycznym i III miejsce w woje­wództwie.
 • Zorganizowano wycieczkę do Krakowa (40 uczniów).
 • W Powiatowych Igrzyskach Sportowych ucznio­wie zajęli siedem pierwszych miejsc w konkursach indywidualnych i zespołowych (opiek. J. Olijnyk).


1945 – 1955
5.12.1954r - odbyły się wybory do Miejskiej Rady Na­rodowej. Radnymi zostało m. in. pięciu nauczycieli: J. Olijnyk, T. Piskozub, A. Pustelnik, R. Poziemska, J. Eysymontt.

 • Jesienią uczniowie zbierali ziemniaki i chmiel, wiosną walczyli ze stonką ziemniaczaną.
 • Pani J. Eysymontt zorganizowała wyjazd do ope­ry wrocławskiej.
 • Zimą uczniowie odwiedzali rolników i przekazy­wali im książki.


1955 – 1956
1.09.1955r - Rozpoczęto nowy rok szkolny w nowym budynku przy ul. 1 Maja 31 (w sierpniu 1955 r. na­uczyciele sami dokonywali przeprowadzkę: przenie­śli ławki, szały i pomoce naukowe!) - kierował kier. J. Olijnyk.

 • Szkoła posiadała wygodne sale lekcyjne, świetlicę, łazienkę, kuchnię, stołówkę i salę gimnastyczną. „Duszą szkoły" jest woźny Stanisław Wągrowski.
 • Atrakcją roku była wycieczka młodzieży nad morze.


1956 – 1957

 • Jesienią drużyna zajęła II miejsce w powiecie
 • Komitet Rodzicielski zorganizował zabawę cho­inkową.
 • Uczniowie zdobyli pierwsze miejsce w zawodach matematycznych w Strzelinie.
 • 04.1957 - zorganizowano wycieczkę do Krako­wa, Zakopanego.


1957 – 1958

 • Wyremontowano Dom Nauczyciela.
 • Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego został Pan Tadeusz Cisowski.


11.11.1957r - zmarł nagle nauczyciel Paweł Grabowiecki (pochowany w Borku Strzelińskim).

1958 – 1959

 • Kadra nauczycielska liczy 14 osób.
 • We wrześniu 1958 r. zakupiono rzutniki, zasłony do okien, sprzęt sportowy.
 • Zachorował kierownik szkoły (zawał serca).
 • W I półroczu kierownictwo szkoły pełniła Pani J. Eysymontt, w II półroczu Pani Janina Olijnik
 • W maju 1959 r. Pani Eysymontt zorganizowała wycieczkę do Warszawy dla 140 uczniów.
 • Na podwórku szkolnym młodzież zasadziła drzewka, zaprowadzono hodowlę gołębi.


1959 – 1960

 • Z okazji 15 rocznicy odzyskania Śląska młodzież szkolna przygotowała szereg występów z bogatym programem artystycznym.
 • Szkoła liczy 511 uczniów.
 • 16.09. odbył się występ Telewizji Łódzkiej z boga­tym programem artystycznym.
 • Komitet Rodzicielski zorganizował uroczyste spo­tkanie dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela.


1960 – 1961

 • Wielkim przeżyciem dla młodzieży był oglądany film pt.: „Krzyżacy".
 • Zorganizowano wycieczkę do Krakowa, a w śro­dowisku zaprezentowano z okazji 1000 lecia Pań­stwa Polskiego występ pt.: „Piękna nasza Polska cała" (czapki dla ułanów przygotował Pan Józef Florek).


1961 – 1926

 • Uroczyście obchodzono 630 rocznicę bitwy pod Płowcami.
 • Bardzo aktywnie działała Szkolna Kasa Oszczęd­ności, której opiekunem była Pani Felicja Lesz­czyńska.


1962 - 1963

 • Z okazji Święta Pracy szkoła zorganizowała uroczystą akademię w sali Domu Kultury dla społeczeństwa w Wiązowie.
 • W Powiatowym Konkursie Czytelniczym ucznio­wie zajęli I miejsce.


1963 – 1964

 • Położono wielki nacisk na działalność organiza­cji harcerskiej.
 • Zorganizowano wśród uczniów Ochotniczą Służbę Drogową.


1964 – 1965

 • Chór szkolny pod kierownictwem Pana Henryka Witka zajął w eliminacjach powiatowych I miej­sce.
 • Zespół instrumentalny pod kierownictwem Jana Gierczaka zajął I miejsce w powiecie.
 • Uczennica klasy VII Stasia Drzazga zajęła I miej­sce w powiecie w konkursie recytatorskim, na szczeblu wojewódzkim - II miejsce.
 • W międzyszkolnych zawodach sportowych druży­na chłopców zajęła I miejsce w piłce ręcznej, a w zawodach gimnastycznych dziewczyn i chłopców – II miejsce.


1965 – 1966

 • Nauczyciele Zbigniew Zamolski i Zdzisław Kulczyński zostali powołani do odbycia służby wojskowej.
 • Zorganizowano wystawę pomocy naukowych wykonanych przez nauczycieli.
 • Drużyna harcerska otrzymała tytuł i odznakę „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".
 • Drużyna chłopców zajęła II miejsce w rejonowych zawodach sportowych.


1966 – 1967

 • Ważnym wydarzeniem była reforma szkolna, wynikiem której było m. in. wprowadzenie 8 klasy.
 • Szkoła była organizatorem szeregu imprez i uroczystości w związku z Tysiącleciem Państwa Polskiego.


1967 – 1968

 • W styczniu 1968 r. z-ca kierownika szkoły Pan Edward Ozóg został przewodniczącym MRN w Wiązowie.  Z-cą kierownika szkoły została Pani Helena Karkula.
 • Dlapodniesienia poziomu nauczania otwarto świetlicedla uczniów w PGR Janowo i PGR Wią­zów, w których zajęcia prowadziły Pani Helena Wnuk iPani Danuta Krzyżanowska.
 • Uczennica kl. 5 Bogusława Walasek zajęła I miej­sce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Strzelinie.
 • W dniu 15.VI.1968r pożegnał szkołę pierwszy rocznik uczniów klas ósmych.


1968 – 1969

 • 21.02.1969 r. w Powiatowych Zawodach Gim­nastycznych uczniowie zajęli  II i III miejsce.
 • W Powiatowym Konkursie Recytatorskim uczniowie zajęli II miejsce, a uczennica Teresa Tatarek awansowała do etapu wojewódzkiego.
 • W Powiatowych Zawodach Sportowych w piłce ręcznej uczniowie zdobyli I miejsce.
 • W Powiatowym Przeglądzie Zespołów Arty­stycznych chór szkolny i zespół wokalny pod kier. Pana Zb. Zamolskiego został wyróżniony. Na etapie wojewódzkim w Wałbrzychu zajęli III miejsce.


1969 – 1970

 • W jesiennych rozgrywkach piłki ręcznej chłop­ców drużyna zajęła I miejsce w powiecie.
 • 24.02.1970 odbył się Powiatowy Konkurs Recy­tatorski. Uczennice kl. 8 Olga Budz i kl. 6 Teresa Tatarek zajęły III miejsce.
 • Uczeń kl. I Bogdan Kulicki zajął I miejsce w Wo­jewódzkim Konkursie Rysunkowym.
 • W Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycz­nych chór szkolny i zespół wokalny zajęły I miejsce(opiekun Zb. Zamolski).


1970 – 1971

 • W jesiennych rozgrywkach piłki ręcznej druży­na chłopców zajęła I miejsce w powiecie, drużyna dziewcząt II miejsce.
 • Uczennica kl. 8 Olga Budz zajęła I miejsce w Po­wiatowym Konkursie Recytatorskim.
 • W powiatowych eliminacjach zespołów arty­stycznych zespół wokalny zajął I miejsce, chór - II miejsce (op. Pan Zb. Zamolski).
 • Na Wojewódzką Olimpiadę Matematyczną za­kwalifikował się uczeń kl. 8 Bogdan Dąbrowski.
 • W powiatowym Konkursie PCK drużyna zajęła III miejsce.
 • Zorganizowano wycieczkę do „Trójmiasta" (26 -29 V 1971).


1971 – 1972

 • Od 15 września uruchomiono stołówkę przy świe­tlicy szkolnej.
 • 12.10 odbył się uroczysty apel z okazji święta LWP.
 • W Konkursie Recytatorskim uczeń kl. 8 Ryszard Burba zajął II miejsce.
 •  Na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Arty­stycznych chór szkolny zajął I miejsce, zespół wokalny II miejsce (opiekun Pan Zb. Zamolski).
 • Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.
 • Szkoła otrzymała zbiorową złotą odznakę TPPR za opiekę nad Cmentarzem Żołnierzy Radziec­kich.


1972 – 1973

 • Odbyły się uroczyste apele z okazji Dnia Milicjan­ta i święta WP oraz Dnia Nauczyciela.
 • W Powiatowym Konkursie Recytatorskim ucz. kl. 6 M. Jakubiel zajęła II miejsce, ucz. kl. 7 M. Waszkiewicz - IV miejsce.
 •  Na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycz­nych chór zajął I miejsce, zespół wokalny I miej­sce.
 • W maju zorganizowano wycieczkę do Warszawy.


1973 – 1974

 • 16 stycznia 1974 r. Pan Jarosław Olijnyk odszedł na emeryturę. W uroczystym apelu uczestniczy­li przedstawiciele władz KP PZPR, Kuratorium Oświaty, miejskich.
 • Na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Arty­stycznych I miejsce zajął chór, zespół wokalny „Wiolinek" i zespół instrumentalny.
 • Na Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej uczeń kl. 8 przygotowany przez Panią D. Smolis zajął I miejsce.
 • Drużyna zajęła I miejsce w powiecie w ramach IV Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska (21 IV 1974 r.).


1974 – 1975

 • W obecności władz politycznych i powiatowych dokonano otwarcia Zbiorczej Szkoły Gminnej.
 • Gminnym Dyrektorem Szkół został Pan Józef Völpel. Dyrektorem szkoły została Pani K. Urba­nowicz.
 • W dniach 11 – 13.10 Pani Wł. Szmigiel zorganizo­wała rajd na trasie Piechowice - Cieplice.
 • 24.01.1975 zmarła Pani Felicja Leszczyńska.
 • W eliminacjach okręgowych chór i zespół „Wio­linek" pod kierownictwem Pana Zb. Zamolskiego zajęły I miejsce.
 • Uczniowie z Koła Turystyczno - Krajoznawczego zajęli I miejsce na Olimpiadzie w Zgorzelcu.


Z-cą Gminnego Dyrektora Szkół został Pan Sta­nisław Huk.

1975 – 1976

 • W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniów kl. 6 pasowano na żaków.
 • 8.03. bardzo uroczyście obchodzono Dzień Ko­biet.
 • Chór szkolny zajął ponownie I miejsce w Po­wiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych (opiek. Pan Zb. Zamolski).


1976 – 1977

 • 8.10 odbył się uroczysty apel na cześć ucznia kla­sy 8 J. Kupki, który uratował z wody tonące dzie­ci.
 • W listopadzie oddano do użytku Dom Nauczycie­la dla 12 rodzin, dzięki zaangażowaniu dyrektora J. Völpla.
 • Zorganizowano zbiórkę złomu na rzecz budowy Centrum Zdrowia Dziecka.


1977 – 1978

 • Szkoła otrzymała z Kuratorium Oświaty autobus.
 • Przygotowano program artystyczny na gminną akademię z okazji 60 rocznicy Rewolucji Paź­dziernikowej.
 • W szkole odbyła się MG Konfer. Spraw. Wyb. PZPR.
 • W III - IV przeprowadzona została frontalna wi­zytacja kuratoryjna.


1978 – 1979

 • Rozpoczął się 1 rok nauki w szkole dziesięciolet­niej.
 • Członkowie Kola Turystyczno - Krajoznawczego zdobyli I miejsce w eliminacjach wojewódzkich.
 • W Jesiennych Biegach Przełajowych chłopcy otrzymali puchar Przewód. DRN we Wrocławiu.
 • Samorząd Uczniowski i drużyna harcerska zorga­nizowały imprezy z okazji 60 rocznicy odzyska­nia niepodległości.


1979 – 1980

 • W tym roku odeszła na emeryturę długoletnia se­kretarka szkoły Pani Zofia Budz.
 • Głównym zadaniem stała się budowa zespołu bo­isk sportowych, przy udziale uczniów, nauczycieli i pracowników wiązowskich zakładów pracy (ko­ordynator: Pan Zdzisław Rykała).
 • Zorganizowano obóz harcerski w Licheniu St. przy pomocy druha Fr. Koziarskiego.


1980 – 1981

 • Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na odbudowę zabytków Krakowa.


1981 – 1982

 • W czasie wakacji szkoła została odmalowana!
 • 13.12. ogłoszony został stan wojenny i zajęcia szkolne przerwano do 4 stycznia 1982 r.
 • Zorganizowano akcję zbierania pieniędzy na rzecz powodzian - zebrano 31 tys. zł.
 • Odbyły się Uliczne Biegi Zwycięstwa przygoto­wane m. in. przez Pana St. Hurkacza i Pana Zdz. Rykałę.


1982 – 1983

 • Nagrodą dla uczniów za udział w wykopkach był rajd po Kotlinie Jeleniogórskiej. Opiekunami byli A. Stoika, W. Malinowski, Z. Hernas, B. Kuliń­ska.
 • Uroczyście zostały zorganizowane obchody 38 rocznicy wyzwolenia Wiązowa. Przewodniczący Rady M i G Fr. Koziarski przekazał podziękowa­nia szkole za przygotowanie części artystycznej.
 • Zespół Muzyki Dawnej pod kier. Zb. Zamolskiego wystąpił we Wrocławiu podczas inauguracji Dni Olimpijczyka.


1983 – 1984

 • Uczennica Magda Huk zajęła II miejsce podczas Turnieju Tenisa Stołowego we Wrocławiu.
 • Z-ca Gminnego Dyrektora Szkół Pan Fr. Koziar­ski wybrany został I sekretarzem KMG PZPR w Wiązowie, a Pan Zb. Hernas dyrektorem GOK. Z-cą Gminnego Dyrektora Szkół został Pan Zdz. Rykała.
 • 9.05 odbyły się VI Biegi Zwycięstwa.
 • Powstała szkolna orkiestra założona przez Pana Zb. Zamolskiego.
 • Z końcem roku szkolnego po 30 latach pracy od­szedł na emeryturę Gminny Dyrektor Szkół mgr Józef Völpel.


1984 – 1985

 • Dyrektorem szkoły została Pani K. Urbanowicz, a zastępcami Pan Zb. Zamolski i Pan W. Mali­nowski.
 • Pan Zdz. Rykała został inspektorem oświaty, z-cą Pan St. Hurkacz.
 • Drużyna dziewcząt w piłce ręcznej awansowała do finału wojewódzkiego i zdobyła II miejsce w województwie. Trener Pan J. Ozimek.
 • Najsympatyczniejszą nauczycielką roku 1985 zo­stała Pani Bogusława Walasek.


1985 – 1986

 • Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 2 września. Gośćmi szkoły byli: B. Pindel, Naczelnik M i G, przewodniczący PRON Jan Idzikowski i J. Szałpata - dyr. SKR.
 • Szkoła pod kier. Pani K. Urbanowicz i Pana Zb. Zamolskiego przygotowała część artystyczną na Gminnych Dożynkach.
 • 18.01. w Turnieju Języka Rosyjskiego uczennice Ola Smertyha i Dorota Kopacka zajęły I i II miejsce w województwie. Opiekun Pani Danuta Teneta.


1986 – 1987

 • W Dniu Zwycięstwa harcerze złożyli przyrzecze­nie na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w obec­ności pionierów z Brzegu.
 • Uczennica Anita Koń zajęła I miejsce w Woje­wódzkiej Olimpiadzie Polonistycznej we Wrocła­wiu.
 • Uczennica Kasia Płaza była IV w Konkursie Pio­senki Radzieckiej, a uczeń Robert Teneta zwycię­żył w Turnieju Wiedzy o Technice w Strzelinie.
 • Drużyna dziewcząt pod opieką Pana J. Ozimka zajęła II miejsce w mini piłce ręcznej.
 • 20.10 pożegnano P. Darka Stanisławskiego, który został powołany do wojska.


1987 – 1988

 • Odbyła się inauguracja roku harcerskiego. Były wiersze, piosenki, ognisko przygotowane przez druhnę T. Tatarek i druha J. Bienia.
 • Z okazji Święta Strażaka zorganizowano: przed­stawienie teatralne, konkursy, pokazy strażackie. Odpowiedzialni: Pan Zb. Zamolski i Pan W. Mali­nowski.
 • Ucz. kl. VII - VIII wzięli udział w zbieraniu ka­mieni na polach SHRO i zarobili pieniądze na wy­cieczki.
 • Z wielkim rozmachem zorganizowano Biegi Zwy­cięstwa i Dni Olimpijczyka.
 • Gościła w szkole Pani Maria Ślipek, pisarka.
 • Nauczycielka plastyki Pani Anna Orłowska zosta­ła wyróżniona na Wojewódzkiej Wystawie (kwie­cień 1988 r.). za obraz „Pejzaż".
 • Uczeń szkoły pod kier. Pani A. Orłowskiej zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz­nym „Samochód 2000".


1988 – 1989

 • Samorząd Uczniowski pod kier. Pani B. Tracz za­jął I miejsce w Rejonowym Konkursie „Czysta szkoła - dobra szkoła".
 • Uczennica Renata Gruszecka zakwalifikowała się do finału Wojewódzkiego Konkursu Polonistycz­nego (opiek. Pani B. Żabicka).
 • Uczeń Tomek Gontlach zajął III miejsce w woje­wództwie w grze na pianinie.
 •  Zorganizowano wycieczkę uczniów do „Panora­my Racławickiej" we Wrocławiu.
 • Zorganizowano loterię i przekazano dzieciom Ar­menii 50 tyś zł.


1989 – 1990

 • Za najlepszego ucznia w szkole uznano Pawła Ostrowskiego.
 • Nauczyciele przeprowadzili piękną i humanitar­ną akcję zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem dla dzieci znajdujących się w trudnym położeniu.
 • Zorganizowano w GOK imprezę środowiskową „Konkurs mitologiczny". Organizatorzy: Panie E. Żuławińska, B. Żabicka, H. Leoszkiewicz, J. Sta­chowicz.


1990 – 1991

 • Za jedno z głównych zadań szkoły przyjęto współ­pracę z rodzicami.
 • W szkole powstał zespół instrumentalny założony przez Pana Zb. Zamolskiego.
 • Na emeryturę przeszły Pani Zofia Jakubiel i Pani Helena Leoszkiewicz.


1991 – 1992

 • Wprowadzono do szkoły sześciostopniową skalę ocen.
 • Została podpisana umowa na audycje muzyczne dla ucz. kl. 4-6.
 • Na emeryturę przeszła Pani Bronisława Cygankiewicz.
 • Uzupełniono brakujące meble szkolne: Tablice, krzesła, wieszaki.
 • Zostaje uchwalona nowa ustawa o systemie oświaty.
 • Rząd zawiesił waloryzację wynagrodzeń nauczy­cieli.


1992 – 1993

 • Ucz. kl. 8 b Domański wystąpił z propozycją włą­czenia się szkoły do Wielkiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy. Pomysł zrealizowano, zebrano 8 299 600 zł.
 • Od 1992 r. lekcje religii powróciły do szkoły.
 • Bardzo aktywnie działały w szkole: koło fotogra­ficzne (W. Malinowski) i zespół muzyczny (Zb. Zamolski).
 • Odbył się pierwszy strajk nauczycieli i pracowni­ków szkoły.


1993 – 1994

 • Od 1.01.1994 r. organem prowadzącym szkołę staje się gmina.
 • Wysoko oceniano akcję „Dzieci dzieciom". Zbie­rano pieniądze na zakup wózków dla dzieci nie­pełnosprawnych.
 • Odbył się konkurs na dyrektora szkoły, którym została Pani Bogusława Tracz. Na wicedyrekto­ra powołana została Pani D. Pajer.
 • Ks. Andrzej zorganizował wypoczynek wakacyj­ny dla uczniów.


1994 – 1995

 • Ucz. E. Sobkowicz (kl. 8b) zajął III miejsce w wo­jewództwie w konkursie o tematyce AIDS.
 • W Rejonowym Konkursie Recytatorskim laureat­kami zostały ucz. kl. 6 M. Jeleń i ucz. kl. 7 A. Szałapata (opiek. Panie K. Urbanowicz, D. Teneta).
 • Na emeryturę odeszły Panie: Helena Gontlach, Maria Lubecka, W. Świderska.
 • W Gminnym Konkursie Ortograficznym zwycięz­cami zostali uczniowie: M.Pietraszewska, P. Oża­rowska (kl. 4), O. Mikitowicz (6a), M. Tyrpa, B. Lip (kl. 8). Opiekunami były Panie: D. Eron, K. Urbanowicz, Z. Jakubiel, B. Żabicka.
 • Szkoła nawiązała kontakt ze szkołą w Niemczech !
 • 24.06.95 r. Pożegnano uroczyście ks. Jana Bagiń­skiego.


1995 – 1996

 • W tragicznym wypadku przed szkołą 29.11.1995 r. zginęła Pani Ryszarda Stryjak i uczennica kl. 7 Magda Gąsiorowska.
 • 21.01. teatrzyk kukiełkowy pod opieką Pani C. Stanisławkiej zajął I miejsce w Oławie.
 • Ucz. kl. 7 wzięli udział w programie telewizyj­nym „Krzyżówka 13 - latków" we Wrocławiu.
 • W Gminnych Zawodach Sportowych drużyna chłopców zajęła I miejsce, drużyna dziewczyn II miejsce.
 • Ucz. Ł. Pietraszewski został wyróżniony w Tur­nieju Techniki, a ucz. P. Orłowski w Wojewódz­kim Konkursie Plastycznym.
 • Laureatem XII Wojewódzkiego Konkursu Polo­nistycznego została ucz. J. Idzikowska (opiek. B. Żabicka).
 • Podjęto decyzję o likwidacji Oddziału Zamiejsco­wego w Starym Wiązowie.


1996 – 1997

 • 15.09 Nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimna­stycznej i nowych klasopracowni w dobudowanej części szkoły. - „Zamarła" praca w budynku nr 2 przy ul. K. Świerczewskiego. Uczniowie przenie­śli się do szkoły przy ul. 1 Maja 31!
 • Na terenie szkoły odbyły się Gminne Dożynki z udziałem młodzieży szkolnej.
 • Przewodniczącą Rady Rodziców została Pani Elż­bieta Wojtowicz.
 • Została zmodernizowana kotłownia na olejową.
 • Ucz. kl. 8a A. Mikitowicz zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
 • Przyjęto tekst Statutu Szkoły.
 • Ucz. kl. 8a Olga Taranek została laureatką Rejo­nowego Konkursu Polonistycznego i zakwalifiko­wała się do etapu wojewódzkiego (opiek. Pani K. Urbanowicz).


1997 – 1998

 • Na emeryturę odeszła Pani Kazimiera Urbano­wicz - była uczennica i wieloletnia dyrektorka szkoły.
 • W GOK szkoła zorganizowała wielką wysta­wę malarską, w której zaprezentowano 236 prac uczniowskich.
 • Przeprowadzono ocenę pracy szkoły przez wizy­tatorów Kuratorium Oświaty.
 • Drużyna szkoły zajęła V miejsce w Turnieju Prze­pisów Ruchu Drogowego w Strzelinie.
 • Zorganizowano Uliczne Biegi Zwycięstwa, w których szkoła zdobyła 1 miejsce w gminie.
 • Zespól wokalny ..Smerfetki" pod kier. Pana Zb. Zamolskiego zaprezentował szkołę w Wojewódz­kim Przeglądzie Zespołów Artystycznych z suk­cesami.


1998 – 1999

 • Otwarto szkolną pracownię komputerową.
 • Zespół „Smerfetki' wystąpił z koncertem dla mieszkańców Wiązowa z okazji Święta Niepod­ległości.
 • W Rejonowym Konkursie Polonistycznym w Strzelinie otrzymały wyróżnienie 2 uczennice: P. Ożarowska i A. Szafrańska.
 • W Gminnym Konkursie Mickiewiczowskim zwy­ciężyły uczennice: M. Ferenc, A. Rykała, E. Klich (opiek. Pani B. Żabicka).
 • 21.04.1999 r. odbył się konkurs na dyrektora szkoły, którym został Pan Franciszek Koziarski.
 • 26.05.1999 r. Rada Pedagogiczna pozytywnie za­opiniowała Panu Zdz. Rykałę na funkcję wicedy­rektora szkoły.
 • W szkole rozpoczęły się zajęcia logopedyczne.


1999 – 2000

 • Weszła w życie reforma oświatowa, wynikiem której szkoła podstawowa składać się będzie z sześciu klas. Powstały gimnazja trzyletnie.
 • Szkoła włączyła się do organizacji Wielkiej Or­kiestry Świątecznej Pomocy pod kier. Pani M. Martyniak i Pani B. Hołowaty.
 • Odbył się 1 Turniej Sportowy Klas.
 • W szkole gościł Poseł na Sejm RP Jan Szymań­ski.
 • Zespół artystyczny pod kier. Pani D. Pajer został wyróżniony na Gminnym Przeglądzie Jasełek.
 • Przyjęto Dekalog Ucznia oraz rozpoczęto realiza­cję programu „Wiązów 2002" związanego z 750 - leciem Wiązowa.
 • W konkursie „Rusz głową" I miejsce zajęła ucz. kl. 8 c M. Kaczmarczyk.
 • 1.03.2000 r. gościliśmy w szkole delegację SP nr 5 w Strzelinie.
 • Zorganizowano XX Biegi Zwycięstwa, w których szkoła zajęła I miejsce w gminie.
 • Pan W. Malinowski zorganizował kolo wędkar­skie dla uczniów.
 • W okresie wakacji rozbudowano szkołę o 4 sale lekcyjne i pokój nauczycielski.
 • Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego była ucz. Wioletta Kumaszka, a opiek. Pani M. Marty­niak.
 • Drużyna szkoły zajęła III miejsce w Powiatowych Zawodach na temat Prewencji.


2000 – 2001

 • Przewodniczącą Rady Rodziców została Pani Barbara Bednarska.
 • Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego wy­brano ucz. Kasię Jakubiel. Opiek, została Pani C. Stanisławska.
 •  Na emeryturę odeszli: Pani Teresa Tatarek, Pan Józef Ozimek, Pani B. Żabicka
 • 23.03. odbył się I Wiosenny Festiwal Piosenki przygotowany przez Pana Zb. Zamolskiego i Pana Zdz. Rykałę.
 • 29.03. szkoła gościła ks. biskupa wrocławskiego Edwarda Janiaka.
 • W XXI Biegach Zwycięstwa sukces odnieśli spor­towcy z naszej szkoły: I miejsce w rywalizacji ze­społowej.
 • Pierwsze sukcesy odnieśli członkowie Koła Fila­telistycznego: ucz. A. Berger, ucz. M. Piasecki.
 • Zakupiono nowe meble do 4 klas oraz wybudowa­no osłonę przed wiatrem przy wejściu do szkoły.
 • Dokonano do szkoły włamania. Złodzieje ukradli komputery.
 • Ucz. Kamil Słowikowski zajął 1 miejsce w wo­jewództwie w Konkursie Historycznym. Opiek. Pani B. Hołowata.
 • „Wielką Sowę" dla najlepszego ucznia w nauce zdobyła ucz. Kasia Jakubiel.


2001 – 2002

 • W konkursie „Rusz głową" I miejsce zajął ucz. P. Stefańczyk.
 • Szkoła nawiązała współpracę z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i 1 Brzeską Brygadą Saperów.
 • Ucz. K. Antes zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym, ucz. O. Słowikow­ska IV miejsce.
 • W Powiatowym Konkursie Świątecznym nagro­dy otrzymali uczniowie: Daria Pawlak i M. Andrych.
 • Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego zo­stała Karolina Pawlak, opiekunem Pani B. Pro­rok.
 • Uczniowie pod kier. Pani T. Muszyńskiej zapre­zentowali mieszkańcom Wiązowa wzruszające przedstawienie jasełkowe.
 • W szkole przygotowano trzydniowy biwak har­cerski.
 • W Sportowym Turnieju Klas wzięli udział, oprócz uczniów, rodzice i żołnierze.
 • 22.02. Zorganizowano Wielką Wystawę prac uczniowskich związanych z 750 - leciem Wiązo­wa.
 • Młodzi filateliści pod kier. Pani D. Eron zdoby­li medale na Krajowych Wystawach Filatelistycz­nych w Legnicy i Oławie.
 • Szkoła wydała Kartkę pocztową z okazji 750 - lecia Wiązowa oraz zorganizowali Wielki Marsz Gwiaździsty. W zadaniu wzięli udział także stra­żacy, wojsko i policja.
 • Szkoła otrzymała komputer od byłych niemiec­kich mieszkańców Wiązowa.
 • Wielką Sowę" dla najlepszego ucznia w nauce uzyskali K. Pawlak i W. Synyszyn.


2002 – 2003

 • W Gminnych Dożynkach na terenie szkoły udział wzięła śpiewająca młodzież szkolna.
 • W Dniu Nauczyciela uczniowie otrzymali w da­rze od Burmistrza M i G samochód BUS.
 • Odbyło się wyjazdowe posiedzenie RP w Brze­skim Zamku.
 • W szkole utworzono Galerię Zasłużonych Na­uczycieli.
 • Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego zo­stała Ewa Ostrowska.
 • Drużyna chłopców pod kier. Pani D. Pajer wygra­ła Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w Strzelinie.
 • Ucz. J. Źrebiec zajęła I miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych (opiekun: Pani Gr. Bud­ny).
 • Ucz. N. Eron zdobyła medal na Okręgowej Wy­stawie Filatelistycznej w Koszalinie.
 • Ucz. J. Piskorz awansowała do półfinału Krajowe­go Konkursu Filatelistycznego (opiek. D. Eron).
 • Najlepszym uczniem w nauce została Galila Al. Medhagi i otrzymała „Wielką Sowę".
 • Historyczny dzień!30 maja 2003 r. szkoła otrzy­mała imię Piastów Śląskich i sztandar. Z tej okazji przygotowano wiele tematycznych wystaw na te­renie szkoły.


2003 - 2004

 • Szkoła zajęła III miejsce w Powiatowym Turnieju Ruchu Drogowego (opiek. Pani B. Hołowata).
 • Drużyna była II w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej pod kier. Pani Gr. Budny.
 • Ucz. R. Szumiejko zajęła III miejsce na Wystawie Filatelistycznej w Katowicach.
 • M. Teneta i I. Front zdobyły II i III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim. Opiek. Pani C. Stanisławska i Pani T. Muszyńska.
 • A. Czarna zajęła II miejsce w Regionalnym Kon­kursie Recytatorskim i Powiatowym Konkursie Ortograficznym (opiek, Pani C. Stanisławska).
 • Uczennice: N. Eron, A. Bodziona, J. Piskorz zdo­były medale na Krajowych Wystawach Filateli­stycznych w Koszalinie i Oławie. Opiek. Pani D. Eron.
 • Ucz. W. Korda zajął III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym, wyróżnienie otrzy­mała ucz. J. Piskorz (opiek. Panie B. Mihułka i D. Eron).
 • Ucz. W. Zuławiński uzyskał I m. w Powiatowym Konkursie Ortograficznym kl. 1 - 3, J. Cybulak był drugi. (Opiek. Pani D. Pajer i Pani J. Łagow­ska).
 • I miejsce zajął zespół artystyczny w Gminnym Przeglądzie Jasełkowym pod kier. Pani D. Pajer.
 • Podczas Powiatowych Biegów Przełajowych w Strzelinie ucz. M. Ring był III, drużyna dziewcząt zajęła II miejsce, chłopcy - III miejsce. Opiek. Pani Gr. Budny.
 • Szkoła została mistrzem powiatu w Konkursie „Prewencyjne vademecum" pod kier. Pani T. Muszyńskiej.
 • Tragicznie zmarł wspaniały wychowawca i nauczyciel Pan Wiesław Malinowski (2.12.2003 r.).
 • 22.04.2004 r. odbył się konkurs na dyrektora szkoły, którym został Pan Franciszek Koziarski. Z-ca dyrektora Pan Zdz. Rykała uzyskał pozytywną opinię RP.
 • W kwietniu zorganizowano dwutygodniowy kurs komputerowy dl rodziców ze środków AR i MR
 • Najlepszą uczennicą szkoły została Aleksandra Czarna z kl. 4a.2004 - 2005

 • W czasie wakacji zorganizowano kolonię dla' dzieci nad morzem. Organizatorki to: Pani M. Pańta i B. Mihułka.
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego wymieniono dach nad salą gimnastyczną.
 • 9 września gościli w szkole: Poseł na Sejm RP Te­resa Jasztal i wicekurator Pan S. Urbański, którzy oficjalnie przekazali uczniom nowy autobus.
 • Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zo­stał ucz. J. Kulicki. Opiekun: Pani B. Prorok
 • W Powiatowych Biegach Przełajowych drużyna szkoły zajęła V miejsce, a ucz. P. Kopacka była trzecia.
 • Uczniowie z inicjatywy samorządu uczniowskie­go włączyli się do akcji pt.: ..Góra grosza".
 • W konkursie „zDolny Slązaczek" do etapu powia­towego zakwalifikował) J. Muszyńska, J. Jarząbkowska, A. Czama. a do etapu wojewódzkie­go Konkursu Historycznego weszły A. Czarna, A. Rudzińska, A. Słowikowska. Opiek. Pani B. Ho­łowata.
 • Do szkoły powrócił oddział przedszkolny z Panią Jolanta Pater - Kotylą.
 • Ucz. A. Bodziona. N. Eron, J. Piskorz zdobyły medale na Krajowych Wystawach Filatelistycz­nych w Lubawce i Polkowicach pod kier. Pani D. Eron.
 • Odbyły się wspaniałe imprezy: Rycerskie paso­wanie ucz. kl. 1, Rycersk: Turniej i Szkolne Jaseł­ka. Organizatorzy: Pani D. Eron. B. Mihułka, Gr. Budny, T. Chmura, B. Swierzko. T. Muszyńska i Pan Zdz. Rykała, Zb. Z. . ks. Mariusz Wo- skowicz.
 • W gminnych „Ekoludkowych zabawach z grafią" I i III miejsce zajęły drużyny z Wiązów Konkurs przygotowały: Pani M. Pańta, B. Mihuł­ka i T. Chmura.
 • Ucz. A Pietraszewska została wyróżniona na Regionalnym Przesłuchaniu Pianistycznym w Opolu
 • Drużyna chłopców zajęła III miejsce w piłce noż­nej o Puchar Wójta Borów (opiek. Gr. Budny), oraz II miejsce w Halowym Turnieju w Strzeli­nie.
 • Ucz. A Pietraszewska otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Strze­linie. Opiek. Pani C. Stanisławska.
 • Zakupiono komplet map geograficznych i histo­rycznych.
 • Rozwiązano problem przechowywania w szkole kurtek. Każdy uczeń ma dla siebie szafkę ubra­niową.
 • Uczniowie pod kier. Pań: B. Świerzko, T. Chmu­ry, B. Prorok przygotowali „Kiermasz świątecz­ny".
 • Szkoła nawiązała współpracę z Galerią BWA Awangarda we Wrocławiu (udział uczniów w warsztatach plastyczno - edukacyjnych, wystawy sztuki).
 • Uczniowie zostali laureatami w Powiatowym Konkursie Ekologicznym w Strzelinie: W. Żuła- wiński - I miejsce, K. Mihułka - I miejsce, M. Możny - II miejsce. Opiekunowie: D. Pajer, M. Pańta, B. Mihułka.
 • I znowu filateliści: ucz. A. Bodziona zajęła w Konkursie Filatelistycznym we Wrocławiu III miejsce, ucz. N. Eron - IV miejsce w wojewódz­twie. Opiekun: D.Eron.
 • Uczennica A. Pietraszewska (kl. 5a) została laure­atem w 4 Szkolnym Konkursie Pianistycznym w Oławie oraz została wyróżniona na 4 Regionalnym Konkursie Szkól Muzycznych I St. w Opolu.
 • Ucz. kl. 3 a Marek Robak zajął III miejsce na Po­wiatowym Konkursie Matematycznym w Kuropatniku (wych. mgr M. Pańta).

 

NIEPEŁNY WYKAZ NAUCZYCIELI I KATECHETÓW PRACUJĄCYCH W SZKOLE W LATACH 1945 – 2005

 

A.
Abramowicz Halina 1965 - 1966
ks. Augustyn Andrzej1990 - 1992
Adruszków Wioletta2005 - nadal

B.
Barniak - Stępień Zofia1959 - 1960
Bijak - Rykała Krystyna1970 - 2000
Burba - Teneta Danuta1971 - 2000
Bartłomowicz - Chojnacka Ewa1972 - 1973
Borek - Gaj Małgorzata1984 - 1997
Bień Józef1986 - 1989
ks. Bagiński Jan1992 - 1996
ks. Bednarski Paweł2002 - 2003

C.

Cisowski Jan1955 - 1957
Cieleń Olga – Kowalczyk1955 - 1957
Chmura Teresa1980 - nadal

D.
Dworucha Witold1955 - 1957
Drozd - Jakubiel Zofia1956 - 1991
Dziubczyńska Halina1976 - 1978
Dolak - Jackowska Danuta 1980 - 1985

E.
Eysymontt Jadwiga1947 - 1972
Eron Danuta1991 - nadal

F.

Florek Józef1956 - 1965
Fałat - Zabłocka Filipina1959 - 1991

G.

Gradowski Jan1947 - 1949
Grabowiecki Paweł1956 - 1957
Głuchowska Władysława1958 - 1959
Gadzińska - Jadach Władysława1959 - 1965
Głód Krzysztof1966 - 1967
Gontlach Helena1980 - 1995
Golubińska Elżbieta1982 - 1984
Grządko - Łagowska Jadwiga1986 - nadal
Gajos Teresa 1987 - nadal
Giemza - Kamińska Jadwiga1996 - nadal

H.

Hull Michał1947 - 1949
Huk Stanisław1974 - 1981
Hurkacz Stanisław1978 - 1984
Hernas Zbigniew1978 - 1984
Haszczak - Ostrowska Iwona1988 - 1989
Hołowata Bogumiła1992 - nadal

J.

Jarosławska Krystyna1957 - 1958
Jarmolińska - Mucha Irena1960 - 1961
Jaroszyńska Grażyna1984 - 1988
Jakubiel Zofia1990 - 1995

K.

Kwiecień Emilia1945 – 1946
Karczewska Alina1949 - 1953
ks. Kucy Jan1950 - 1958
Kocimowska Irena1958 - 1959
Karaś – Cięszczyk Ryszarda1960 - 1961
Karkula – Pleban Helena1961 - 1968
Kobos - Schmidt Krystyna1964 - 1973
Kulczyński Zdzisław 1965 - 1966
Krzyżanowska - Smolis Danuta1967 - 1978
Koziarski Franciszek1976 – 1989, 1999 - nadal
Kaczmarczyk Barbara1984 - 2000
Konopa – Gumółka Jolanta1984 - 1997
Kulińska – Świerzko Bożena1987 - nadal
Kulińska – Budny Grażyna1989 - nadal
Kwiecień Adam1990 - 1992
Komór Halina1991 - 1999
Krukowska – Korda Teresa1991 - nadal
Koń – Oczkowska Anita1997 - nadal
Krukowska Honorata2001 - 2002
Kudra Andrzej2002 - 2003
Ks. Kaźmierczak Mirosław2001 - 2002
Kozyryska Monika2003 - 2003

L.

Lubecka Maria1978 - 1979

M.

Muszyńska Longina 1945 - 1946
Musiał - Olijnyk Janina 1946 - 1973
Musiec - Wojdyła Alina 1965 - 1981
Muszyńska - Żabicka Bernadeta 1969 - 2000
Malinowski Wiesław 1981 - 2003
Michułka Zbigniew 1982 - 2000
Martyniak Małgorzata 1984 - 2000
Michułka Małgorzata 1900 - 2000
Mihułka Barbara 1996 - nadal
Maciejewicz - Guź Wioletta 1996 - 1999
ks. Mielczarek Marek 1997 - 2000
Można Katarzyna 1997 - 1999
Muszyńska Teresa 1998 - nadal
Malinowski Michał 2003 - nadal

O.

Olijnik Jarosław 1948 - 1974
Ożóg Edward 1956 - 1968
Oleś-Leoszkiewicz Helena 1958 - 1991
Oprocha Elżbieta 1965 - 1966
Ozimek Józef 1978 - 2001
Orłowska - Radzik Anna 1985 - 2000

P.

Piskozub Janina 1948 - 1955
Piskozub Tadeusz 1949 - 1955
Pustelnik Anna 1952 - 1955
Poziemska - Kałuża Regina 1953 - 1955
Płusa - Florek Emilia 1959 - 1962
Popowicz - Czarnecka Anna 1966 - 1987
Paluch - Głód Krystyna 1966 - 1969
Pawlik - Swatko Zdzisława 1980 - 1984
Pajer Danuta 1984 - nadal
Pater - Kotyla Jolanta 1987 - 1994, 2004 - nadal
Pańta Małgorzata 1989 - nadal
Pamuła Jan 1989 - 1990, 1995 - 1996
Prorok Beata 1992 - 1993, 2001 - nadal
ks. Pańczak Andrzej 1992 - 1996
Pałac Anna 2003 - nadal

R.

Rygiel Jerzy 1956 - 1957
Radomska - Kozłowska Krystyna 1969 - 2000
Rykała Zdzisław 1970 - nadal
Radlak Waldemar 1987 - 1989

S.

Szczepaniak Tadeusz 1945 - 1946
Szmigiel - Leszczyńska Felicja 1947 - 1968
Słysz Tomasz 1955 - 1959
Słysz Irena 1958 - 1959
Speruda Stefan 1956 - 1961
Szmigiel Władysława 1964 - 1978
Szady Stefan 1967 - 1968
Szymański Jerzy 1967 - 1969
Skrobek - Tatarek Teresa 1969 - 2001
Scąber Maria 1972 - 1974
Stefaniszyn Maria 1972 - 1974
Skrzypczyk Genowefa 1972 - 1974
Stryjak (Pojasek) Ryszarda 1976 - 1995
Stachowicz Janina 1976 - 1991
Szałapata Maria 1978 - 1979
Szewczuk Grażyna 1982 - 1984
Stolka Andrzej 1983 - 1989
Stanisławski Dariusz 1986 - 2000
Stefańczyk Ewa 1990 - 2000
Skorupska Stanisława 1995 - 1997
Stanisławska Celina 1995 - nadal

Ś.

Ślusarczyk Zbigniew 1965 - 1966
Świderska Anna 1990 - nadal

T.

Tchir Greta1962 - 1986
Talikowska Grażyna1977 - 1978
Tomański Zbigniew1969 - 1970

U.

Urbanowicz - Pater Kazimiera 1962 - 1997
Urbańska - Bartosz Danuta 1971 - 2000
Ulanowska Jolanta1984 -1985

V.

Völpel Józef 1973 - 1984
Völpel Zofia1973 - 1988
Völpel - Majtyka Urszula1975 - nadal

W.

Wyszatycka Stanisława1946 - 1947
Wierzbiańska Władysława1947 - 1948
Wątrobiński Tadeusz1955 - 1957
Wnuk - Piasecka Helena1967 - 1976
Wyrwas Marian1968 - 1969
Wytrych - Janiszewska Mieczysława 1969 - 1971
Wnęk Zdzisław1970 - 1971
Walasek - Tracz Bogusława1979  - 2000
Wrona Ewa1980  - 1991
Wierzbicka Maria1990 - 1999
ks. Woskowicz Mariusz2003 - nadal

Z.

Zubrzycka Krystyna1946 - 1947
Zabłocka Adela 1953 - 1979
Zamolski Zbigniew1965 - 2004
Ziółkowski Jan 1965 -1968
Ziółkowska Barbara1965 - 1971
Zamolska Barbara1984 - nadal

Ż.

Żuławińska Elżbieta 1987 - 2000

 

2020  Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej